Algemene Adverteerders Voorwaarden Biano.nl

Algemene Adverteerders Voorwaarden Biano.nl

Algemene Adverteerders Voorwaarden voor Biano.nl, (Hierna "Biano")


Noordeinde 18a
2514 GH Den Haag
Nederland

in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68617917, (Hierna "Biano")

Samenwerking tussen de partijen

1. Inleiding

1.1. Klant van Biano.nl (hierna "Partner") stemt in met deze Algemene Adverteerders Voorwaarden (de "Voorwaarden") in één van de volgende gevallen:
- Het uiten van interesse in een samenwerking middels e-mail of telefonisch contact met één van de contactpersonen van Biano of
- Het insturen van een XML-feed met producten via het webshop registratieformulier op de website. Partijen komen deze voorwaarden overeen als zijnde een samenwerkingsovereenkomst (hierna: "Overeenkomst") (Biano en Partner worden gezamenlijk de "partijen" genoemd).
1.2. Biano exploiteert het portal Biano.nl met eventuele apps en biedt hierop een presentatie van producten en promoties van webshops aan. Middels vermeldingen op Biano ontvangt de Partner exposure en/of bezoekers welke tegen een vergoeding kunnen worden afgenomen.
1.3. De Partner is een geregistreerde gebruiker van Biano waarbij toegang wordt verleend tot de Partner omgeving. Toegang wordt aangeboden via het geregistreerde adverteerdersaccount op het domein van Biano (hierna: “Shop Dashboard”).
1.4. Bezoekers van Biano (hierna: "Bezoekers") zijn internetgebruikers die Biano.nl bezoeken.
1.5. Partner stemt ermee in dat Biano het automatisch ophalen van informatie voor categorisering en vertoning van producten van Partner via de XML feed van Partner uitvoert. Partner is er voor verantwoordelijk te zorgen dat de feed informatie van haar zijde volledig en correct is en voldoet aan de voorwaarden.
1.6. Biano is gerechtigd om producten van Partner te vertonen in advertentieposities via andere marketingkanalen dan Biano.nl. Onder deze marketingkanalen worden onder andere Criteo, Facebook, Instagram en Google verstaan. Indien Partner wenst om niet doorgeplaatst te worden in Google Shopping, dienen de instellingen binnen het Google Shopping account van Partner aangepast te worden door de Partner zelf.

2. Aanbieding van Partner gegevens

2.1. Partner is verplicht om een goed functionerende feed te verstrekken. Dit houdt in dat er geen uitverkochte artikelen in mogen staan en informatie omtrent prijs en specificaties van producten correct is.
2.2. Partner is verplicht ervoor te zorgen dat de feed altijd beschikbaar is voor Biano om de meest recente informatie op te kunnen halen.
2.3. Partner stemt ermee in dat Biano het recht heeft om de feed te verwerken en dat deze feed voldoet aan de technische specificaties (zie datafeed handleiding hier of bekijk deze via je Shop Dashboard) die via Biano worden gevraagd van Partner.
2.4. Partner is verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiedingen en informatie die aangeboden wordt aan Biano en dat deze niet in strijd is met de wet of de goede zeden. Partner is er ook verantwoordelijk voor dat de inhoud en informatie welke is verstrekt geen rechten van derden schendt.
2.5. In het geval dat de categorie, tekst of afbeeldingen welke worden aangeleverd door Partner zijn beschermd als auteursrechtelijk beschermd werk of andere intellectuele eigendomsrechten, dan is de Partner er verantwoordelijk voor dat Biano gerechtigd is om deze informatie op Biano en marketingkanalen die Biano inzet te publiceren. Partner verleent hiermee aan Biano gratis de licentie voor het gebruik hiervan, zonder beperkingen voor het doel zoals tussen Partner en Biano bepaald.
2.6. Partner erkent dat Biano niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de feed, welke ter beschikking door de Partner aan Biano is verstrekt. Partner stemt ermee in om Biano te vrijwaren voor eventuele schade als gevolg van een claim die door een derde partij wordt gelegd in verband met verstrekte gegevens door Partner aan Biano.
2.7. Inloggen op de Shop Dashboard omgeving is gekoppeld aan de naam en het wachtwoord welke door de Partner zelf is aangemaakt of is aangeleverd door de contactpersoon bij Biano. Partner is verplicht om haar login gegevens te beschermen en geheim te houden. Biano is niet aansprakelijk voor misbruik van het systeem in geval van openbaarmaking van login en wachtwoord aan een derde partij door Partner.
2.8. Biano behoudt zich het recht voor om de registratie van een Partner te weigeren of annuleren zonder opgaaf van reden, met name voor de inschrijvingen, die in strijd zijn met de wetgeving, of welke niet overeenkomen met de strategie en focus van Biano.

3. Intellectueel Eigendom

3.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Voorwaarden ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen zoals, onder meer, rapporten, adviezen en gegevens, hierna te noemen: “Informatie”, berusten uitsluitend bij Biano of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Partner verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de Informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld en mag niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Biano worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.
3.3. Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Informatie te verwijderen of te wijzigen. Voor zover uit enige wettelijke bepaling voortvloeit dat Partner aanspraak zou kunnen maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of een medegerechtigdheid in een zodanig recht in de Informatie, verplicht Partner zich alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan het, op eerste verzoek van Biano, overdragen van die rechten aan Biano.
3.4. Biano sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

4. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

4.1. Met de feedintegratie van de Partner op Biano, verplicht de Partner zich ertoe Biano een vergoeding te betalen voor elke uitgaande bezoeker, zijnde een klik naar de partnersite. Het te betalen standaard CPC-tarief is bepaald per categorie en varieert tussen de €0,10 - €0,34 per click. De CPC-tarieven per categorie zijn te vinden via de volgende prijslijst of via het Shop Dashboard. Bij wijzigingen van het standaard CPC-tarief wordt de Partner minimaal 2 weken voor ingangsdatum op de hoogte gebracht.
4.2. De samenwerking met de Partner wordt standaard op basis van vooruit betaald Budget ingericht. Bij de start van de samenwerking wordt er een Budget aan het Shop Dashboard toegevoegd en gefactureerd. De minimale waarde van dit Budget wordt bij aanvang op €250,- vastgelegd. Het Budget kan in overleg verhoogd of verlaagd worden op basis van de bestedingen over de voorgaande periode.
4.3. Biano zal het volledige Budget gebruiken en wanneer dit budget onder de €50,- raakt, een melding per mail sturen dat het Budget weer opnieuw wordt aangevuld met het afgesproken bedrag. Voor deze aanvulling van het bedrag wordt ook direct een nieuwe factuur gestuurd.
4.4. Indien het afgesproken bedrag voor het Budget spoedig binnen een korte periode verbruikt wordt, is Biano gerechtigd het Budget op de factuur te verhogen zodat er in totaal één keer per maand een factuur verstuurd wordt naar de Partner. Hiermee wordt de administratieve druk voor beide partijen beperkt.
4.5. Biano stuurt een digitale factuur naar het contact e-mailadres van de Partner. Deze factuur dient binnen veertien (14) dagen na aangegeven factuurdatum te zijn betaald. Tevens is Biano gerechtigd om het leveren van bezoekers aan Partner op te schorten als een eerder verbruikt Budget nog niet betaald is aan Biano.
4.6. Mochten er vragen zijn vanuit de Partner hierover, dan kan er contact opgenomen worden met de betreffende contactpersoon bij Biano of via adverteren@biano.nl.
4.7. In geval dat de Partner besluit te stoppen met het vermelden van hun producten via de feed, dan heeft de Partner het recht op terugbetaling van het resterend tegoed, mits alle openstaande facturen aan Biano zijn voldaan.
4.8. Biano registreert elke klik van een bezoeker die naar de Partner website gaat en berekent de CPC vergoeding zoals via het Shop Dasboard is ingesteld. Indien bezoekers in dezelfde sessie meer dan éénmaal op hetzelfde product in dezelfde categorie klikt, dan wordt dit door Biano als één klik gemeten. Biano is verplicht om inzichtelijk te maken waar en wanneer de kliks zijn geregistreerd. In geval van twijfel over de juistheid van het Shop Dashboard overzicht, biedt Biano graag meer inzicht in de achterliggende logfiles.
4.9. Biano zal zich zoveel als mogelijk inspannen om zuivere kliks te leveren en bots en andere frauduleuze kliks uit te filteren. Indien onverhoopt toch onterecht verrekende kliks worden gedetecteerd, is Biano verplicht deze als extra Budget te vergoeden aan de Partner.

5. Overige bepalingen

5.1. Partner kan deze overeenkomst per direct opzeggen in volgende situaties:
5.1.1. Als er ernstige technische problemen ontstaan aan de kant van Biano. Een ernstig probleem betekent onbereikbaarheid langer dan 48 uur gedurende een kalendermaand.
5.2. Biano kan deze overeenkomst per direct opzeggen in volgende situaties:
5.2.1. Partner publiceert herhaaldelijk een XML feed die in strijd is met deze voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
5.2.2. Partner heeft een overschrijding van de betaaltermijn op één of meerdere facturen.
5.2.3. In het geval er enig materiaal van Partner welke op Biano is verspreid in strijd is met deze voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
5.3. Elke partij heeft het recht de overeenkomst, om welke reden dan ook te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen en zal lopen vanaf de datum waarop de schriftelijke kennisgeving aan de andere partij is afgeleverd.
5.4. Partijen zijn het erover eens dat om juridische geschillen pas kan worden gestart indien er voldoende communicatie onderling is geweest om het ontstane probleem op te lossen. Onder voldoende, wordt in ieder geval verstaan, het schriftelijk per e-mail uitleggen van het probleem en de mogelijkheid dit op te lossen en het daarvan herinneren aan Biano en/of Partner indien hieraan geen gehoor wordt gegeven.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. De partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken met betrekking tot deze overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie van technische, commerciële of andere aard, zowel schriftelijk als mondeling, met uitzondering van de informatie publiekelijk bekend.
6.2. Geen van de partijen maakt informatie bekend aan derden, noch zal informatie gebruiken of toestaan dat het gebruik wordt voor een ander doel dan het optimaliseren van de performance mits bekend bij beide partijen, onder de voorwaarde dat er (i) schriftelijke toestemming van de beide partijen is, (ii) de informatie en de derde partij(en) in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving is, (iii) in geval van juridische en andere professionele adviseurs deze zijn gebonden aan hun geheimhoudingsplicht, of (iv) indien de Overeenkomst het uitdrukkelijk toestaat. Niet van toepassing op dit artikel is de volgende informatie:
6.2.1. De informatie die voor het publiek beschikbaar is;
6.2.2. De informatie die de wet verplicht dat een aantal partijen gemachtigd is om dergelijke informatie te hebben en het recht heeft om toegang te krijgen tot deze informatie of het te gebruiken; of
6.2.3. De informatie die van dien aard is dat openbaarmaking ervan - ongeacht wie ze ter beschikking worden gesteld - geen verlies bij één van de Partijen berokkend (met inbegrip van verlies van goodwill), schade, kosten of andere schade veroorzaken.

7. Subrogatie

7.1. In geval de Partner haar business verkoopt of het deel waarmee de Biano afspraken mee zijn gemoeid, dan is de Partner verplicht deze Overeenkomst onderdeel van deze overname te laten zijn, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd conform de voorwaarden uit deze overeenkomst.

8. Slotbepalingen

8.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
8.2. Biano behoudt zich het recht voor tot redelijke veranderingen in deze Voorwaarden. In veranderende omstandigheden, is Biano verplicht de Partner deze verandering te melden in de vorm van e-mail of binnen het Shop Dashboard.
8.3. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2017 en voor het laatst gewijzigd op 22 maart 2021.